REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për bashkimin e parcelave

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: Qëllimi i kësaj procedure është që pasuria të regjistrohet nën një numër dhe në këtë mënyrë të zvogëlohen dhe thjeshtohen numrat e parcelave.

Description: Pala e paraqet kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, për bashkimin e dy apo më shumë parcelave. Bashkimi i parcelave mund të bëhet vetëm nëse parcelat në fjalë janë të lira nga hipotekat dhe ngarkesat tjera. Zyrtari kadastral e bënë regjistrimi në regjistrin kadastral dhe pala pajiset me certifikatë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numrat e parcelave

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Tatimin në Pronë (Kopje)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
  • Me raste, pëlqimi për një rend të ri të prioritetit nga kreditorët apo poseduesit tjerët të të drejtave pronësore të atyre parcelave (Origjinal)
Free of charge

Form is not available