REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për regjistrimin e përqojave

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: Regjistrimi i ndryshimeve të llojeve të ndrryshme të përqojave në kadastër.

Description: Kërkesa vjen nga subjektet publike dhe publiko-private që janë përgjegjëse për: lidhjet e tensionit të ulët dhe të lartë të energjisë elektrike, gypat e ujësjellësit, kanalizim, linjat telefonike, gypat e ngrohjes qëndrore, naftës dhe gazit. Në rastet kur bëhet ndryshimi i lokacioneve nga subjektet përgjegjëse ato janë të obliguara qe të njoftojnë Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për ndryshimin e lokacionit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: I përhershëm

Information requested

  • Lokacioni ku duhet të bëhet ndrryshimi

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Lista e parcelave të caktuara (Origjinal)
  • Projekti i përqojave (Origjinal)
Free of charge

Form is not available