REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për regjistrim të drejtës së shfrytëzimit (qirambajtje)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: I mundësohet palës bartja e pronësisë në bazë të kontratës për shfrytëzim-qirambajtje.

Description: Pala, e cila ka marrë në shfrytëzim të përkohshëm pronën shoqërore/shtetërore, e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për bartje të përkohshme të pronësisë në bazë të kontratës për shfrytëzimin e pronës shoqërore/shtetërore (qirambajtje). Juristi përgjegjës e shqyrton dhe e lëshon vendimin mbi lëndën. Lënda del në shpallje publike për 5 ditë pune dhe nëse nuk ka ankesa nga qytetarët për pronësinë e pronës së caktuar dhe për ndryshimin e pronarit, regjistrohet në sistem të SIKTK (Sistemi Informativ Kadastral i Tokës në Kosovë).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Afati i vendimit i lidhur me kohëzgjatjen e kontratës për qirambajtje.

Information requested

  • Emri (emri i Prindit), Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Kontrata mbi transaksionin (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (NUK KA)
  • Vërtetimin e tatimit në pronë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available