REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për zgjatjen e afatit të ndërtimit

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Purpose: Pajisja me dokument për zgjatjen e lejes së ndërtimit që kërkohet në rastet kur ndërtimi nuk ka filluar brenda një viti nga marrja e lejës së ndërtimit.

Description: Pala e bënë kërkesën, në Zyrën e Pranimit, për zgjatje të afatit të ndërtimit në rast se ndërtimi i objektit nuk ka filluar mbrenda një viti nga marrja e lejes së ndërtimit. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit ku i kërkohen i kërkohen dokumentet e nevojshme dhe i lëshohet leja për zgjatje të afatit të ndërtimit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm (nëse fillon ndërtimi) 1 vit (nëse nuk fillon ndërtimi)

Information requested

  • Emri Mbiemri
  • Informatat e kontaktit
  • Informatat për vendin për të cilin kërkohet zgjatja e lejës së ndërtimit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Kushtet e ndërtimit (nga leja paraprake ndërtimore) (Origjinal)
  • Lokacioni i objektit nga leja ndërtimore paraprake (Origjinal)
  • Projekti i miratuar (nga leja paraprake ndërtimore) (Origjinal)
  • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
  • Vertetimi i tatimit në pronë (Origjinal)
  • Procesverbali i inspektorit ndertimorë me konstatim që ndërtimi nuk ka filluar në kohë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available