REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i pengesave (servituti)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: Regjistrohet servitut apo pengesa. Barra që i ngarkohet një prone për përdorim dhe në dobi të një prone të pronarit tjetër.

Description: Pala aplikon në Drejtori për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për regjistrim të servitutit (të drejtën e kalimit) me aktgjykimin i cili është caktuar paraprakishtë nga Gjykata. Caktohet servituti dhe afati i servitutit. Regjistrimi i servitutit përfshinë përshkrimin e ngastrave (pjesës së ngarkuar).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Afatin e cakton Gjykata, varësisht nga lënda.

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Kontakt informatat

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

  • Aktgjykimi i gjykatës kompetente (Origjinal)
Free of charge

Form is not available