REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Aplikimi për kushte ndërtimore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Purpose: Vendosja e kushteve për ndërtim në një parcelë të caktuar si dokument që i bashkangjitet dokumetacionit të kërkuar për leje ndërtimi.

Description: Pala e plotëson formularin për aplikim në Zyrën e Pranimit dhe i bashkangjet dokumentet e kërkuara (të listuara në formular-Shtojca Nr.1). Zyrtari përgjegjës duhet të kthej një vërtetim me shkrim mbi pranimin e kërkesës mbrenda 1 dite. Procesi i punës në Drejtori fillon vetëm atëhere kur pala i ka kompletuar gjithë dokumentacionin përcjellës. Brenda 5 ditësh (20 ditë kategoria e II-të) organi zyrtarë duhet të bejë një njoftim publik në mënyrë që të mirren komentet e qytetarëve. Organi zyrtar i propozon kushtet ndërtimore dhe e kthen përgjegjen me shkrim.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

  • Emri Mbiemri i palës dhe të dhënat e përgjithshme
  • Informatat e kontaktit
  • Detalet rreth vend-ndërtimit
  • Përshkrimin e mjedisit rrethues
  • Kushtet e propozuara të ndërtimit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Kopja e planit (Origjinal)
  • Incizimi gjeodezik i parcelës kadastrale për të cilën aplikohet, parcelave kadastrale të bashkangjitura si dhe ndërtesave ekzistuese mbrenda 50m nga vija kufizuese e parcelës kadastrale në të cilën propozohet ndërtimi. (Origjinal)
  • Fotot e parcelës kadastrale për të cilën aplikohet dhe foto të ndërtesave ekzistuese brenda 50m nga vija kufizuese ku propozohet ndertimi. (Origjinal)
  • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available