REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për leje ndërtimi

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Purpose: Pajisja e palës me leje të ndërtimit.

Description: Pala e plotëson formularin për aplikim në Zyrën e Pranimit dhe i bashkangjet dokumentet e kërkuara (të listuara në formular). Zyrtari përgjegjës duhet të kthej një vërtetim me shkrim mbi pranimin e kërkesës brenda ditës. Procesi i punës në Drejtorinë e Urbanizmit fillon vetëm atëhere kur pala e ka kompletuar të gjithë dokumentacionin e kërkuar.

Legal basis

Validity of procedure administrative: I përhershëm Nëse NUK fillon ndërtimi - vlefshmëria 1 vit

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Informatat e kontaktit
 • Informatat për vendin në të cilin kërkohet leja e ndërtimit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 45

Documents requested

 • Kopja e planit (Origjinal, Per shikim)
 • Kushtet e ndërtimit (Origjinal)
 • Dokumentacioni juridik i ndërmarrjes projektuese e cila e harton projektin kryesorë për leje ndërtimore (Origjinal)
 • Vërtetimi i tatimit në pronë (Origjinal)
 • Pëlqimet për kyqje dhe mospengim të infrastrukturës teknike (Hidrosistemi Radoniqi, PTK, Ngrohtorja e Qytetit, Ndërmarrja për menagjimin e mbeturinave, KEDS) (Origjinal)
 • Pëlqimi për mbrojtje kundër zjarrit (Origjinal)
 • Pëlqim për shëndrrimin e tokës bujqësore në jo-bujqësore (Origjinal)
 • Leja Mjedisore (niveli lokal) ose Pëlqimi Mjedisor nga Ministria e Mjedisit me vlerësim të ndikikmit në mjedis (Origjinal)
 • Certifikata e pronësisë (Origjinal)
 • Pëlqim Sanitar (Origjinal)
Free of charge

Form is not available