REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për ndarjen e parcelave (krijimi i parcelave të reja)

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: Regjistrimi i parcelës së re dhe ndërrimi i titullarit të të njejtës, në bazë të ndarjes fizike të parcelës ekzistuese.

Description: Pala e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë, për pjestim fizik. Nëse dokumentacioni është i kompletuar lënda shqyrtohet nga zyrtari ligjor dhe pasi lëshohet pëlqimi për pjestim fizik bëhet regjistrimi i parcelave në regjistrin e zonës kadastrale për të cilën është aplikuar. Nga pala kërkohet të bëjë kontratën mbi ndarjen fizike për ndërrimin e titullarit të pronës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri (emri i Prindit), Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Pëlqimi i drejtorisë së Urbanizmit (Origjinal, Kopje e vertetuar)
  • Kopja e planit me propozim për ndarje fizike (Origjinal)
Free of charge

Form is not available