REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesa për bartje të pronës në bazë të ndarjes së pasurisë së përbashkët

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: I mundësohet palës bartja e pronës në bazë të ndarjes së pasurisë së përbashkët (2 apo më shumë bashkëpronarë). Pasuria mund të jetë parcelë, ndërtesë banimi apo ndërtesë/hapsirë afariste.

Description: Pala e bënë kërkesën në Drejtorinë për Gjeodezi, Kadaster dhe Pronë. Juristi përgjegjës e shqyrton dhe e lëshon vendimin mbi lëndën. Vendimi është pozitiv nëse lënda është komplete. Nëse lënda nuk është komplete lëshohet konkluzioni me vërejtje për plotësim të lëndës (afati për plotësim 5 ditë pune). Pas marrjes së vendimit lënda duhet të del në shpallje publike për 5 ditë pune. Nëse nuk ka ankesa nga qytetarët prona dhe pronari i ri regjistrohen në SIKTK (sistemi informativ kadastral i tokës në Kosovë).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Aktvendimi i përhershëm.

Information requested

  • Emri (Emri i Prindit) Mbiemri
  • Numri personal
  • Informatat e përgjithshme (adresa, kontakt informatat, etj)
  • Të dhënat mbi pronarin e mëparshëm (informatat e përgjithshme)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Kontrata mbi ndarjen (Origjinal)
  • Vërtetimi i tatimit në pronë (Origjinal)
  • Certifikata e pasurisë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available