REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për vërtetim që nuk obligime financiare (ndaj personave tjerë, bankave apo komunës)

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Paisja e qytetarit me vertetim për përmbushjen e të gjitha detyrimeve financiare ndaj shtetit si dhe personave për të cilët është përgjegjës sipas ligjit.

Description: Pala e paraqet kërkesën për marrjen e vërtetimit që nuk ka obligime financiare të përcaktuara me ligj ndaj personave tjerë (p.sh. obligime ndaj fëmijëve, bashkëshortes/it) apo obligime tjera financiare (borxhe të papaguara të pagesave komunale apo kredi bankare). Kërkesa protokollohet, caktohet menaxheri i cili vërteton rastin dhe nëse vërtetohet që pala i ka kryer obligimet financiare lëshohet vërtetimi i kërkuar.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 6 muaj

Information requested

  • Emri (emri i prindit) Mbiemri
  • Informata të përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 2

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Ekstraki i lindjes (Kopje)
  • Autorizimi për përfaqësuesin në rastet kur pala nuk është prezente (Origjinal)
Free of charge

Form is not available