REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për kujdestari të përkohshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Mbrojtje sociale për personin i cili ka mbetur pa përkujdesje të nevojshme.

Description: Paraqitja e kërkesës bëhet drejtpërdrejtë nga personi të cilit i nevojitet kujdestaria e përkohshme apo dikush tjetër në emër të personit si p.sh. gjykata etj. Caktohet menaxheri i cili do të përpiloj planin e veprimit dhe do të punoj në rastin konkret. Ka raste të cilat duhet të dërgohen në Gjykatë për tu marrë vendimi.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Vlefshmëria e dokumentit është e lidhur me afatin e caktuar për kujdestari.

Information requested

  • Emri dhe mbiemri i personit
  • Informatat e përgjithshme
  • Informatat mbi rastin

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 40

Documents requested

  • Certifikata e Lindjes (për rastet kur personi nuk është i moshës madhore) (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Aktvendimi që vërteton se personit i është marrë zotësia e veprimit (Origjinal, Kopje)
Free of charge

Form is not available