REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za brisanje hipoteke

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Gradanin/pravno lice ima pravo da izbriše dugove prema banci i da upiše odluku o brisanju duga u hipotekarni registar.

Description: Zahtev podnosioca prijave se prosleduje Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Kompetentni pravni službenik ce pregledati zahtev i doneti odluku. Odluka je pozitivna ako je zahtev potpun, što znaci da je podnosilac prijave ispunio obaveze prema banci. Ako to nije slucaj, donosi se zakljucak sa beleškama o ispunjenju zahteva (vremenski rok za dopunu zahteva 1 dan). Službenik beleži brisanje hipoteke u hipotekarni registar.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 6 meseci

Information requested

  • Ime i prezime
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Br. odluke
  • Iznos duga
  • Prioritet - ako je na imovinu podignuta hipoteka više od jednog puta

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Zahtev banke (Originalna)
Free of charge

Form is not available