REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për ndihma të menjëhershme sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Asistenca materiale për familjet me nevoja sociale në rastet e fatkeqësive të ndryshme.

Description: Qytetari që i takon grupit të rasteve sociale mund të aplikoj për mbulimin e shpenzimeve ("ndihme e menjëhershme sociale"), mes tjerash, për: shpenzime të varrimit të familjarit, dëmet në ekonominë familjare të shkaktuara nga fatkeqësitë elementare (zjarr, tërmet, vërshime) si dhe nevojat tjera të jashtëzakonshme. Kërkesa bashkë me provat tjera të nevojshme i dërgohen Komisionit për Ndihmë të Menjëhershme brenda Departamentit të Mirëqënjes Sociale të nivelit qëndrorë (Ministria për Punë dhe Mirqenje Sociale). Kërkesat e aprovuara nga Komisioni kthehen ne QPS(Qendra per Pune Sociale) dhe palës i paguhen të hollat në vlerë nga 100-300 euro, varësisht nga rasti.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 6 muaj

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Data e lindjes
  • Numri personal
  • Vendi i lindjes
  • Adresa
  • Prova në lidhje me fatkeqësinë
  • Numri i xhirollogarisë bankare

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 21

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vërtetimi për rastin (Origjinal)
Free of charge

Form is not available