REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për certifikatën e pasurisë

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Purpose: Me anë të kësaj procedure qytetari pajiset me certifikatë për posedimin ose jo posedimin e pronës.

Description: Pala e bënë kërkesën në Drejtorin për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë. Pasi të bënë pagesën e shërbimit dhe të dorëzon vërtetimin e tatimit pala e merr certifikatën e pasurisë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 6 muaj

Information requested

  • Emri dhe mbiemri i palës dhe emri i prindit
  • Informatat e përgjithshme (numri telefonit, adresa)
  • Numri personal

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Vërtetim mbi pagesën e tatimit në pronë (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Free of charge

Form is not available