REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za prenos imovine na osnovu kupoprodajnog sporazuma.

Direkcija za katastar, geodeziju i imovinu

Purpose: Podnosilac prijave može preneti imovinu na osnovu kupoprodajnog sporazuma.

Description: Gradanin dostavlja prijavu Direkciji za katastar, geodeziju i imovinu. Kompetentni advokat ce pregledati zahtev i doneti odluku. Bice izdata pozitivna odluka ako je prijava potpuna. Ako je prijava nepotpuna, izdaje se obaveštenje o popunjavanju prijave (rok za popunjavanje je 5 radnih dana). Po donošenju odluke, predmet je objavljen za period od 5 radnih dana. Ako gradani ne ulože prigovore o imovini, imovina i novi vlasnik se upisuju u KKGS (Kosovski katastarski i geodetski sistem).

Legal basis

Validity of procedure administrative: Trajno.

Information requested

  • Ime, prezime, ime roditelja
  • Licni broj
  • Opšti podaci (adresa, kontakt podaci itd.)
  • Detalji o prethodnom vlasniku (ime, prezime, licni broj i opšti podaci)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Ugovor o transakciji (Originalna)
  • Dokument o hipoteci (Originalna, Kopija)
  • Konacna odluka nadležnog suda (Originalna, Kopija)
  • Konacna odluka suda (Originalna, Kopija)
  • Uverenje o imovini (Originalna)
Free of charge

Form is not available