REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za zaštitu od nasilja u porodici

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Purpose: Sprecavanje nasilja, zaštita žrtava, sudsko gonjenje pocinilaca nasilja sa kaznenim merama, kao i integracija žrtava u društveni život.

Description: Zahtev za sprecavanje nasilja u porodici može podneti bilo ko (policija, škola, bolnica, žrtva, svedok nasilja). Ako je podnosilac prijave maloletno lice ili nije sposobno da se stara samo o sebi, postavlja se privremeni staratelj. Svaki slucaj nasilja u porodici je jedinstven te se stoga postupci razlikuju. Ukoliko je neophodno, nadležni organ obaveštava policiju da pruži bezbednost podnosiocu prijave; bolnicu da sanira psihofizicke povrede; staratelja žrtve radi psihosocijalnog i pravnog savetovanja; kontaktira se sigurna kuca.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Nije odredeno

Information requested

  • Ime i prezime lica koje podnosi zahtev i srodstvo sa žrtvom ili licem koje je pocinilo nasilno delo (ako zahtev podnosi treca strana)
  • Adresa lica koje podnosi izveštaj o slucaju i adresa žrtve i lica koje je pocinilo nasilno delo
  • Kratak opis nasilnog dela, dokazi, razlozi zbog kojih se traži intervencija
  • Br. telefona lica koje podnosi zahtev

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Licna karta (Overena kopija)
  • Potvrda od lekara o telesnim povredama (Originalna)
Free of charge

Form is not available