REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për Ndihmë Sociale

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Njohja e së drejtës për ndihmë sociale familjeve të cilat janë në gjendje jo të mirë materiale.

Description: Pala e paraqet kërkesën për ndihmë familjare sociale. Me kërkesë pala paraqet dokumentacionin e nevojshëm për shqyrtim nga ana e komisionit. Komisioni e bën verifikimin e dokumentacionit dhe gjendjen faktike të familjes dhe merret vendimi mbi pranimin ose refuzimin e kërkesës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Kategoria I - 1 vit; Kategoria II - 6 muaj

Information requested

 • Emri dhe Mbiemri
 • Data e lindjes
 • Numri personal
 • Vendi i lindjes
 • Gjinia
 • Nacionaliteti
 • Gjuha e komunikimit
 • Adresa

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 45

Documents requested

 • Certifikata e Martesës (Origjinal)
 • Certifikata e lindjes (për fëmijët) (Origjinal)
 • Në rastet kur nuk ka kurorëzim nevoitet deklarata me dy dëshmitarë për të vërtetuar bashkjetesën me gruan dhe fëmijët (Kopje)
 • Deklarata familjare (Origjinal)
 • Letërnjoftimi (Kopje)
 • Vërtetimi i shkollës (për fëmijët e moshës 5-18) (Origjinal)
 • Raportet nga 3 mjek specialistë. (Origjinal)
 • Deklarata e papunësisë (Origjinal)
 • Fletëposedimi (Origjinal)
 • Faturat e tatimit në pronë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available