REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për përkrahje financiare për fëmijë me aftësi të kufizuar të përherëshme

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Purpose: Përkrahje financiare familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme.

Description: Pala bën kërkesën dhe e dorëzon dokumentacionin e nevojshëm për të aplikuar për përkrahje materiale. Zyrtari i shërbimit kontrollon dokumentacionin dhe e paraqet para komisionit mjekësor (komisioni i nivelit qëndrorë i caktuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale) e cili shqyrton kërkesën. Ky Komision mblidhet vetëm kur janë paraqitur 20 e më shume raste. (Nëse aprovohet kërkesa pala i gëzon të drejtat prej ditës se aplikimit.)

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Data e lindjes
  • Adresa
  • Numri i telefonit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days):

Documents requested

  • Letërnjoftimi i parashtruesit të kërkesës (Kopje)
  • Certifikata e vendbanimit të fëmijës me aftësi të kufizuara (Origjinal, Kopje)
  • Certifikata e lindjes së fëmijës (Origjinal, Kopje)
  • Aktvendimi që vërteton Kujdestarisë, nëse kërkesën e parashtron kujdestari (Origjinal)
  • Dokumentacioni mjekësore me epikrizë (Origjinal)
Free of charge

Form is not available