REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqim për bartjen e kufomave brenda vendit

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Ndërrimi i vend-varrimit të mbetjeve mortore, zakonisht kthimi në vendin e lindjes brenda Kosovës.

Description: Pala e bën kërkesën me dokumentacion të nevojshëm në zyrën e pranimit. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës i cili/e cila e jep pëlqimin fillestar para se lënda të dërgohet tek Drejtori i Drejtorisë për miratim final.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 30 ditë

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri i personit që e paraqet kërkesën
  • Emri dhe Mbiemri i/e të ndjerit/ndjerës
  • Data kur do të kthehet kufoma
  • Adresa e rivarrimit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Certifikata e vdejkes (Origjinal)
  • Pëlqim nga kompanitë që menaxhojnë varrezat (Kopje)
Free of charge

Form is not available