REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqimi për prerjen e drunjeve të dëmtuar në territorin e komunës

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Siguria për qytetarët, objektet dhe pasurinë e tyre.

Description: Kërkesa bëhet me shkrim në zyrën e pranimit. Pala prezanton edhe dokumentacionin ku vërtetohet që lokacioni është pronë publike-komunale. Zyrtari bashkë me anëtarët e komisionit e inspekton terrenin dhe konstaton gjendjen shëndetësore të drunjeve. Lëshohet pëlqimi për prejen e drunjëve që paraqesin pengesë ose rrezik për qytetaret.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 7 ditë

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Kontakt informatat
  • Vendi ku duhet prerë drunjët

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

Free of charge

Form is not available