REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Pëlqimi për fillimin e hulumtimit të eficiencës së energjisë

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Ruajtja dhe rritja e furnizimit me energji elektrike.

Description: Pala e paraqet kërkesën për ndriçim publik në zyrën e pranimit e cila kërkesë përcillet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës dhe vendoset se a ka nevojë për mirëmbajtje apo ndriçimit të ri. Palës i kthehet përgjigja për realizimin e mundshëm ose jo

Legal basis

Validity of procedure administrative: 3 vite

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Adresa e vendit të kërkesës për dhënie të pëlqimit për fillimin e hulumtimit për efiqencë të energjisë

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

Free of charge

Form is not available