REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për regjistrimin e linjës në trafikun urban dhe periferik

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Pajisja e biznesit me leje për transport rrugorë.

Description: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila i përcillet Drejtorisë së Shërbimeve Publike. Pala (Operatori i transportit) përgatit rendin e udhëtimit dhe e paraqet atë te zyrtari përgjegjës. Rendi i udhëtimit vërtetohet nga sektori për komunikacion brenda Drejtorisë dhe palës i kthehet përgjegja mbi regjistrimin (ose jo) të linjës së udhëtimit. Një kopje e rendit të udhëtimit mbet në Drejtori ndërsa tjetra i dorëzohet palës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e kontaktit
  • Emri i biznesit (me raste)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Licenca e punës (Kopje)
  • Leja e qarkullimit (Kopje)
  • Patentë shoferi (Kopje)
  • Vertetim i tatimit në pronë (Kopje)
Free of charge

Form is not available