REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për pastrimin e pikave të zeza (deponi e egër)

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Pastrimi i ambientit nga mbeturinat

Description: Pala paraqet kërkesën në Zyrën e Pranimit për pastrimin e vendit ku janë deponuar mbeturinat. Kërkesa i përcillet Drjtorisë për Shërbime Publike ku personi përgjegjës e shqyrton kërkesën, bënë inspektimin në terren, cakton volumin e mbeturinave dhe më pas e merr aprovimin nga Drejtori i Drejtorisë lidhur me punën që duhet të bëhet.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohën e përfundimit të punës.

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Vendi ku kërkohet të bëhet ndërhyrja

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Fotografi nga vendi ngjarjes (NUK KA)
Free of charge

Form is not available