REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për stabilizim të furnizimit me energji elektrike (furnizimi me trafo të reja)

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Furnizimi i qytetarëve me energji elektrike të qëndrueshme.

Description: Përfaqësuesi i komunitetit e paraqet kërkesën me shkrim për furnizim me trafo të re të një pjese të qytetit ose të një lagje për shkak të mos-furnizimit të rregullt me energji elektrike dhe të ramjeve të mëdha të tensionit (kërkesë e cila nuk zgjidhet na ana e KEDS(Kosovo Electricity Distribution & Supply Company). Me kërkesë duhet të plotësohet dokumentacioni përkatës. Kërkesa paraqitet para Bord të Drejtorëve për të shiquar mundësitë e gjetjes së mjeteve materiale për realizimin e kërkesës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Vendi ku kërkohet të bëhet ndërhyrja

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

Free of charge

Form is not available