REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkese për mirëmbajtje të ndriçimit publik dhe shtrirje të re të ndriçimit publik

Drejtoria për Shërbime Publike

Purpose: Qëllimi është mirëmbajtja e ndriçimit publik në komunë

Description: Pala e paraqet kërkesën për ndriçim publik në Zyrën Pritëse. Kërkesa përcillet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike ku Zyrtari përgjegjës e verifikon se a është në kuadër të mirëmbajtjes apo ndriçimit të ri dhe i kthehet qytetarit përgjegjja.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1vit

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Adresa e vendit për kërkesën për ndriçim publik

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1 vit

Documents requested

Free of charge

Form is not available