REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Kulturës (holli për ekspozita)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Purpose: I mundësohet qytetarit shfrytëzimi i hapësirës, pronësi komunale, për aktivitete të ndryshme kulturore.

Description: Pala e bënë kërkesën për shfrytëzimin e Sallës Solemne të Pallatit të Kulturës në Zyrën e Pranimit e cila përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Me raste, kërkesës i bashkëngjitet projekti. Kërkesa shqyrtohet nga zyrtari përgjegjës ndërsa miratohet nga Drejtori i Drejtorisë.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

  • Emri i organizatorit
  • Qëllimi i aktivitetit
  • Data e mbajtjes së aktivitetit
  • Kohëzgjatja e aktivitetit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Me raste, certifikata e Regjistrimit të OJQ-së (Kopje)
  • Projekti i aktivitetit (Kopje)
  • Me raste, certifikata e regjistrimit të Biznesit (Kopje)
Free of charge

Form is not available