REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Sporteve (salla e madhe për koncerte të karakterit komercial)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Purpose: I mundësohet qytetarëve, shoqatave kulturore, grupeve muzikore, shfrytëzimi i sallës së madhe për mbajtjen e koncerteve me karakter komercial.

Description: Pala bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit për shfrytëzim të sallës së madhe sportive për mbajtjen e koncertit me karakter komercial. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon të njëjtën.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Informatat lidhur me kohëzgjatjen, datën, numrin e pjesëmarrësve, numrin e pritshëm të shikuesve, etj)
  • Informatat lidhur me nevojën për ndriçim, zërm, etj.

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Me raste, certifikata e regjistrimit të shoqatës kulturore. (Kopje)
Free of charge

Form is not available