REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e sallës së madhe të Sporteve për zhvillimin e garave zyrtare sportive.

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Purpose: I mundësohet klubeve sportive, OJQ've, shoqatave, shkollave dhe tjera shfrytëzimi i sallës së madhe për mbajtjen e garave sportive.

Description: Pala bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit për shfrytëzim të sallës së madhe sportive për gara sportive. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon të njejtën.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Informatat e përgjithshme të palës (Klubit Sportiv, OJQ'së, Shoqatës, etj)
  • Informatat lidhur me kohëzgjatjen, datën, numrin e pjesëmarrësve, etj)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Me raste, certifikata e regjistrimit të OJQ''së. (Kopje)
  • Me raste, certifikata e regjistrimit të Biznesit (Kopje)
  • Me raste, certifikata e regjistrimit të Biznesit (Kopje)
Free of charge

Form is not available