REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për inspektim dhe asgjësimi të mallit me afat të skaduar të perdorimit, për mallra me origjinë ushqimore dhe jo-ushqimore

Drejtoria për Punë Inspektuese

Purpose: Garantohen të drejtat themelore të konsumatorit dhe sigurohet që qytetarit të mos i shkaktohen dëme shëndetësore dhe ekonomike. Poashtu, me këtë procedurë sigurohet që humbjet ekonomike të biznesit të mbesin në minimum.

Description: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila i dërgohet Drejtorisë së Inspektoratit ku caktohet Inspektori i Tregut për verifikim të regjistrit të mallit të paraqitur me kërkesën e palës. Pas verifikimit formohet komisioni për asgjësim të mallit i cili edhe njëherë e bën verifikimin si dhe monitorimin e asgjësimit të atij malli.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i subjektit afarist
  • Informatat e kontaktit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 15

Documents requested

  • Regjistri i mallrave të skaduar (NUK KA)
Free of charge

Form is not available