REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për inspektim të rregullt të gjedheve para dhe pas therrjes në therrtoret e licencuara.

Drejtoria për Punë Inspektuese

Purpose: Kontrolli i vazhdueshëm i mishit për konsum.

Description: Pala e bënë kërkesën verbalisht apo me shkrim në Zyrën e Pranimit. Kërkesa i përcillet Drejtorisë për Inspektim ku caktohet inspektori për përcjelljen e lëndës. Inspektori e bën inspektimin dhe vulosjen e gjedheve. Puna kryhet brenda ditës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emërtimi i biznesit
  • Informatat e kontaktit

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Certifikata e biznesit (Per shikim)
Free of charge

Form is not available