REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për pëlqim sanitarë për ndërtim / rindërtim të objektit

Drejtoria për Punë Inspektuese

Purpose: Pëlqimi sanitarë për ndërtim nevoitet për të plotësuar dokumentacionin për pajisjen me leje ndërtimore.

Description: Pala e bënë kërkesën në zyrën e pranimit e cila përcillet në Drejtorinë për Punë Inspektuese. Inspektori përgjegjës e bënë inspektimin në terren dhe e jep pëlqimin për plotësimin e kushteve sanitare.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e vendit që ka të bëjë me kërkesën
  • Informatat e kontaktit për palën

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Projekti i ndërtimit (Kopje e vertetuar)
Free of charge

Form is not available