REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për ndërtim të pendave/kanaleve për ujitjen e tokave bujqësore

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Purpose: Ofrimi i mundësive më të mira të punës për qytetarët dhe kompanitë bujqësore.

Description: Në bazë të kërkesave të shoqatave bujqësore, ndërmarrjeve bujqësore, grupeve të fermerëve si dhe kërkesave individuale të fermerëve, Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural bënë ndërtimin e pendëve dhe kanaleve për ujitjen e prodhimeve bujqësore. Pala bën kërkesën në Zyrën e Pranimit e cila pastaj përcillet në Drejtorinë e Bujqësisë. Nëse kërkesa është reale dhe dokumentacioni është komplet, Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë e paraqet kërkesën në Bord të Drejtorëve. Aprovimi final varet nga vendimet e Kuvendit Komunal mbi projektet kapitale.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emri i koperativës bujqësore, shoqatës bujqësore

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 90

Documents requested

  • Projekti (Origjinal)
  • Certifikata e Pasurisë (Origjinal)
  • Pëlqimi i komunitetit (peticioni) (Origjinal)
Free of charge

Form is not available