REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për pyllëzim

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Purpose: Qytetarit i lejohet ose jo pyllëzimi i një sipërfaqeje të caktuar të tokës (minimum 10 ari)

Description: Pala paraqet kërkesën në zyrën e pranimit e cila i përcillet Drejtorisë për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural. Kërkesës i bashkëngjitet dokumentacioni i kërkuar dhe i dërgohet Agjencionit Pyjor të Kosovës për shqyrtim. Përgjigja me shkrim nga Ministria i kthehet Sektorit të Pyjeve të nivelit Komunal e cila e njofton palën.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 1 vit

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Informatat e kontaktit
  • Letërnjoftim

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Certifikata e Pasurisë (Origjinal)
  • Kopja e planit (Kopje)
  • Letërnjoftim (Kopje)
Free of charge

Form is not available