REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev vlasnika šuma za secu sopstvenih drva

Direkcija za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj

Purpose: Gradaninu se odobrava ili zabranjuje seca drveca koje je u njegovom vlasništvu. Takode se odreduje i kolicina isecenog drveta.

Description: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Kancelariji za prijem a onda se prijava prosleduje Direkciji za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj. Službenik razmatra zahtev i prosleduje ga Kosovskoj Agenciji Šumarstva - Regionalnoj kancelariji (KAŠ-RK). Regionalna kancelarija ce ispitati šumski teren i utvrditi kolicinu drveca za secu. Nakon odredivanja drveca za secu, dozvola za secu šuma se izdaje na regionalnom nivou.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 30 dana

Information requested

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Broj posedovnog lista šume, br. parcele
  • Kontakt podaci
  • Br. licne karte

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1 godina

Documents requested

  • Uverenje o imovini (Originalna)
  • Kopija plana (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
Free of charge

Form is not available