REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Aplikimi për gjueti të përbashkëta nga Shoqatat e Gjuetarëve

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Purpose: I mundësohet shoqatave të gjuetarëve të aplikojnë aktivitetin e tyre rekreativo-sportiv.

Description: Pas shpalljes së ofertës publike për shfrytëzim të vend-gjuetie të përbashkëta, nga ana e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural dhe me pëlqimin e Ministrisë, shoqatat e gjuetarëve nga të gjitha komunat e Kosovës i dorëzojnë aplikimet . Pas shqyrtimit të dokumenteve zyrtari i përcjell ofertat e tenderimit në komision ku merret vendimi për shfrytëzim të vend-gjuetisë së përbashkët për 10 vite.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Deri në 30 vite

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Informatat e kontaktit
  • Kushtet që i ofron shoqata bazuar në kriteret e shpalljes

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Certifikata e regjistrimit të shoqatës (Origjinal)
Free of charge

Form is not available