REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Fitimi i shtetësisë me lindje jashtë Kosovës (kur njëri prind është shtetas i Kosovës dhe prindi tjetër ka shtetësi tjetër / shtetësi të panjohur / pa shtetësi)

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Qëllimi i procedurës është i fitimi i shtetësisë së Kosovës.

Description: Për fitimin e shtetësisë pala e bënë kërkesën në zyrën e pranimit. Kërkesa parashtrohet personalisht apo përmes njërit prind, për personat e mitur. Pala e plotëson formularin dhe e jep betimin që e pranon ligjin dhe rendin kushtetues. Pas kësaj lënda e kompletuar dërgohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme ku komisioni qëndrorë për shtetësi vendos a janë plotësuar kushtet për fitimin e shtetësisë. Pas nxerrjes së vendimit në Ministri, zyrtari i Gjendjes Civile e bën zbatimin e vendimit.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri (emri i prindit) Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri telefonit, numri personal, vendbanimi)
  • Informatat e përgjithshme të prindit me shtetësi të Kosovës (emri, data dhe vendi i lindjes)
  • Informatat e prgjithshme të prindit me shtetësi tjetër (emri, data dhe vendi i lindjes, nacionaliteti, profesioni, shtetësia dhe vendi i regjistrimit në regjistrin e shtetësisë)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 180

Documents requested

  • Certifikata e lindjes së fëmijës (Origjinal)
  • Certifikata e shtetësisë Kosovare të prindit (Origjinal)
  • Deklarata me shkrim e fëmijës, më të vjetër se 14 vjec (Origjinal)
  • Deklarata me shkrim e prindit me shtetësi tjetër (jo Kosovarë) (Origjinal)
Free of charge

Form is not available