REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Gjetja / pajisja me dokument nga Arkiva

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Qytetari pajiset me kopjen e lëndës e cila vetëm është arkivuar. E njëjta edhe legalizohet për tu përdorur për nevojat e qytetarit.

Description: Pala e bënë kërkesën në zyrën e pranimit. Zyrtari i arkivës e kërkon lëndën në bazë të vitit. Nëse lënda është vjetër dhe nuk ka shënime pala duhet të kërkoj në arkivën ndërkomunal, nëse ekziston. Nëse lënda gjindet në Arkiv fotokopjohet dhe, në bazë të origjinalit legalizohet lënda te zyrtari për legalizime. Pas kësaj procedure pala pajiset me kopjen e legalizuar të lëndës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri telefonit, numri personal, vendbanimi)
  • Viti kur është dorëzuar kërkesa /marrë vendimi
  • Emri i lëndës / kërkesës

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Kërkesa me shkrim apo verbale (Origjinal)
Free of charge

Form is not available