REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Verifikim i dokumenteve të ndryshme nga shtetet tjera

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Bëhet identifikimi i nënshkrimit në formularin/dokumentin i cili mirret në shtetet tjera dhe, qëllimi është të plotësohet kërkesa e shtetit të huaj.

Description: Pala kërkon ti bahet verifikimi i dokumentit i cili është marrë në shtetet tjera jashtë Republikës së Kosovës. Dokumentin e vërtetuar e merr pala ndërsa kopja e dokumentit regjistrohet dhe mbetet në arkivë. Gjithashtu bëhet vërtetimi i nënshkrimit të palës në dokumentin origjinal.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 5 vite

Information requested

  • Emri dhe mbiemri
  • Informata e përgjithshme (numri personal)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Dokumenti që duhet të verifikohet (pala duhet të jetë prezent) (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Free of charge

Form is not available