REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ndërrim i mbiemrit pas anulimit të martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Ndërrimi i mbiemrit pas anulimit të martesës, gjegjësisht kthimi në mbiemër të vajzërisë.

Description: Pas vendimit të gjykatës për anulimin e martesës pala paraqet kërkesën, në Zyrën e Gjendjes Civile, për ndërrimin e mbiemrit (kthimin në mbiemrin familjarë). Zyrtari ligjorë e bjen vendimin për ndrryshimin e mbiemrit dhe ky vendim regjistrohet në regjistrin e gjendjes civile.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri, mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri personal)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Ekstrakti i lindjes (Origjinal)
  • Certifikata e Martesës (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Aktëgjykimi i gjykatës që vërteton se martesa është anuluar (Origjinal)
Free of charge

Form is not available