REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Korrigjim, ndërrim në Regjistrat e Gjendjes Civile

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Ndryshim/korrigjim në Regjistrin e Gjendjes Civile.

Description: Pala e bënë kërkesën në zyrën e gjendjes civile. Me kërkesë të palës zyrtari e plotëson formularin dhe kërkon që të kompletohen gjithë dokumentet e kërkuara për korrigjim. Lënda shqyrtohet dhe nxirret aktvendimi për korrigjim.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri, mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 30

Documents requested

  • Ekstrakti i lindjes i prindërve (Origjinal)
  • Certifikata e Martesës (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Vërtetim që nuk është në hetime (Origjinal)
  • Dëshmi mbi të kaluarën kriminale (Origjinal)
  • Dokumente tjera sipas nevojës, nëse i kërkon zyrtari i Procedurës. (NUK KA)
Free of charge

Form is not available