REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i martesave të qytetarëve të Kosovës të kryera në shtetet tjera

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: I mundësorët qytetarit regjistrimi i martesës së bërë në shtetet tjera për të pasur të dhëna sa më të sakta në LAM

Description: Pala e bën kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile, për regjistrimin e martesës së bërë në shtetet tjera. Nëse dokumentacioni është i kompletuar regjistrimi bëhet menjëherë në regjistrin e Librit Amzë të Martesës. Në momentin e regjistrimit të martesës sistemi i përcjellë të dhënat mbi ndrryshimin e statusit të personit në në regjistrin e lindjes.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri (i personit që dëshiron të regjistroj martesën)
  • Informatat e përgjithshme të të martuarve (numri i telefonit, adresa, numri personal)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1 ditë

Documents requested

  • Certifikata e martesës (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Pasaporta e shtetasit të huaj (Kopje)
  • Certifikata e lindjes (për shtetasin e Kosovës) (Origjinal)
  • Vërtetimin e vendbanimit (për shtetasin e Kosovës ) (Kopje)
  • Certifikata e lindjes për shtetasin e huaj (Origjinal)
Free of charge

Form is not available