REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për martesë me shtetas të huaj

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: I mundësorët qytetarit të Kosovës lidhja e kurorës me shtetasin e huaj.

Description: Pala e bën kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile për lidhjen e martesës me shtetasin e huaj. Nëse dokumentacionet e nevojshme nga shtetasi Kosovarë dhe shtetasi i huaj është komplet zyrtari i gjendjes civile e regjistron shpalljen e martesë në sistemin elektronik të gjendjes civile dhe pas dy ditësh lejohet lidhja e martesës për datën e caktuar me marrëveshje në mes palës dhe zyrtarit të gjendjes civile.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri (emri i prindit) dhe Mbiemri për të dy personat që do të lidhin martesë

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 3

Documents requested

  • Ekstraktin e lindjes (Origjinal)
  • Statusi Martesorë (Origjinal)
  • Letërnjoftimin (Kopje)
  • Certifikata e lindjes (shtetasi i huaj) (Origjinal)
  • Vertetimin e vendbanimit (Kopje)
  • Vertetim që është i lirë për martesë (Origjinal)
  • Certifikata e kapacitetit (Origjinal)
  • Pasaporta (Kopje)
Free of charge

Form is not available