REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Lidhja e martesës në objektin e Komunës, pas orarit zyrtarë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: I mundësohet qytetarëve lidhja martesore për datën që caktohet me marrëveshje në mes Ofiqarit dhe palës.

Description: Pala e bën kërkesën për lidhjen e martesës në Zyrën e Pranimit. Offiqari kërkon dokumentacionin e nevojshëm dhe e regjistron 'shpalljen e martesës' në sistemin elektronik të gjendjes civile. Pas 2 dite të shpalljes së martesës lejohet lidhja e martesës. Për datën e lidhjes së martesës vendos ofiqari në marrëveshje me personat që dëshirojnë të lidhin martesën.

Legal basis

Validity of procedure administrative: Përhershëm

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Emri i prindërve
  • Numri personal
  • Vendlindja
  • Shtetësia

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 2

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
  • Ekstrakti i Lindjes (Kopje)
  • Certifkata e statusit martesorë (Origjinal)
  • Certifikata e vendbanimit (Kopje)
  • Letërnjoftimin e dy dëshmitarëve (Kopje)
Free of charge

Form is not available