REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e vendbanimit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Qëllimi i procedurës është paisja me certifikatë vendbanimi, si pjesë e dokumentacionit për kërkesa të ndrryshme.

Description: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile. Zyrtari, në bazë të numrit personal, e konfirmon që qytetari është i regjistruar në sistemin elektronik të gjendjes civile dhe i vërteton informatat, përfshier vendbanimin. Pala kryen pagesën dhe pajiset me certifikatë vendbanimi.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 6 muaj

Information requested

  • Emri (emri i prindit) dhe Mbiemri
  • Numrin Personal

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

Free of charge

Form is not available