REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Pajisja e qytetarit me certifikatë që dokumenton se ai person ka lidhje martesore.

Description: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile. Zyrtari e verifikon statusin civil të palës në librin Amzë. Vërtetohet që pala ka të lidhur martesë dhe regjistrohet certifikata me statusin i/e martuar. Pala pajiset me certifikatë të martesës brenda ditës.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 6 muaj

Information requested

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (numri personal, kontakt informatat)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Letërnjoftim (Kopje)
Free of charge

Form is not available