REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Ekstrakti i lindjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Purpose: Ekstrakti i lindjes dhe regjistrimi në sitemin elektronik të gjendjes civile i mundëson qytetarit, që sipas nevojës, të pajiset me certifikatë të lindjes në cilëndo komunë të Kosovës.

Description: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile dhe e tregon numrin personal. Nëse pala nuk ëshë e regjistruar në Sistemin e Regjistrit Civil (Sistemi Elektronik i Gjendjes Civile) zyrtari së pari e regjistron dhe pastaj e pajisë palën me ekstrakt të lindjes.

Legal basis

Validity of procedure administrative: 6 muaj

Information requested

  • Emri , mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)

Anticipated time within which must be answered for procedure (days): 1

Documents requested

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Free of charge

Form is not available