REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filter search

Fill in the fields below to filter the search of permits and licences

Aplikimi për kushte ndërtimore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Vendosja e kushteve për ndërtim në një parcelë të caktuar si dokument që i bashkangjitet dokumetacionit të kërkuar për leje ndërtimi.

Kërkesa për ekstrakt nga plani rregullativ

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Paisja me ekstrakt të planit rregullativ me qëllim të planifikimit të ndërtimit.

Kërkesë për pëlqim për parcelim

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Pajisja me pëlqim për parcelim që garanton se ndarja e parcelës është e lejuar dhe nuk përbënë shkelje të zgjidhjes urbanistike për atë zonë. Kërkohet si dokumentacion shtesë për kërkesën për ndarje t...

Kërkesë për zgjatjen e afatit të ndërtimit

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Pajisja me dokument për zgjatjen e lejes së ndërtimit që kërkohet në rastet kur ndërtimi nuk ka filluar brenda një viti nga marrja e lejës së ndërtimit.

Kërkesë për leje të rrënimit

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Pajisja me leje për rrënimin e objektit i cili: pengon në ndërtimin e një objekti tjetër, paraqet rrezik për qytetarët, kërkohet hapja e terrenit, etj.

Kërkesë për leje mjedisore komunale

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Pajisja e qytetarit me leje mjedisore komunale që garanton parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimit negativ në mjedis nga ndërtimet publike dhe private.

Uzurpimi arbitrar i tokës në pronësi shoqërore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Zbulimi dhe mënjanimi i uzurpimeve arbitrare të tokës e cila është pronë shoqërore.

Leje për rrëmihje për kyçjen në infrastrukturën komunale (ujësjellës, kanalizim, rrjet elektrik, ngrohje etj.)

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Mundësohet kyqja në infrastrukturën komunale për objektet e reja, të cilat paraprakisht janë pajisur me leje të ndërtimit.

Kërkesë për shfrytëzimin e hapsirës, në sipërfaqet publike, për kryerjen e punëve ndërtimore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

U mundësohet, qytetarëve dhe bizneseve, shfrytëzimi i sipërfaqeve publike gjatë ndërtimit të objekteve të tyre (për materialet ndërtimore, makinerinë ndërtimore, etj)

Kërkesë për leje gropimi për ndërtimin e trasavekabllovike dhe ajrore

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Pajisja me leje për gropimin/ndërtimin e rrjetit të telekomunikacionit dhe televizive, rrejtë termofikimi dhe rrjetin elektrike të tensionit të lartë

Kërkesë për shfrytëzimin e sipërfaqeve publike për aparatet dhe shtatoret e lojërave argëtuese.

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

Dhënia e lejes në lokacion për shfrytëzimin e hapësirës së publike për vendosjen e aparateve, shtatoret e lojërave argëtuese.