REGISTRY OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES
IN MUNICIPULITY OF GJAKOVËS

AL  SR  EN

Filter search

Fill in the fields below to filter the search of permits and licences

Rregjistrim i fermerëve

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Fermerët bëhen pjesë e integruar e një sistemi ku shpërndahen informacionet relevante duke përfshirë edhe njoftimet mbi përfitimet financiare (subvencionet dhe grandet).

Kërkesë për shndërrimin e tokës bujqësore në jo-bujqësore

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

I mundësohet qytetarit të bëjë ndërtimin e objektit në tokën të cilës i ndërrohet destinimi nga toka bujqësore në jo-bujqësore.

Kërkesë për subvencione për kulturat bujqësore (grurë, misër, vreshta, pemë dhe perime) dhe subvencione në blegtori

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Përfitimi i përkrahjes financiare për qytetarët që merren me punimin e tokës dhe përmirësimi i konkurrencës në bujqësi.

Aplikimi për gjueti të përbashkëta nga Shoqatat e Gjuetarëve

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

I mundësohet shoqatave të gjuetarëve të aplikojnë aktivitetin e tyre rekreativo-sportiv.

Kërkesë nga pronarët për prerje të pyjeve vetanake

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Qytetarit i lejohet ose jo prerja e drurit në pronësi të vet. Po ashtu caktohet masa drunore që mund të prihet.

Kërkesë për transport të masës drunore

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

I mundësohet qytetarit të bëje transportin e masës së prerë drunore në vendin e caktuar, varësisht nga destinimi i tij (për djeg'je, industrri, etj).

Vlerësimi i dëmeve të shkaktuara nga faktorët natyrorë dhe faktori njeri në prodhimtari bujqësore, blegtori, pylltari dhe hidroekonomi

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Bëhet vlerësimi i dëmeve të shkaktuara në prodhimtarinë bujqësore, blegtorale, pyje dhe hidroekonomi nga fatkeqësitë elementare (vërshimet, bora, erërat, etj.) dhe nga faktori njeri

Kërkesë për pyllëzim

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Qytetarit i lejohet ose jo pyllëzimi i një sipërfaqeje të caktuar të tokës (minimum 10 ari)

Kërkesë për shfrytëzimin e tokave pyjore

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Ofrohet mundësia e shfrytëzimit të tokave pyjore që janë në pronësi të shtetit.