REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Na osnovu odluke Predsednice Opštine Ðakovica, osnovan je Registar administrativnih procedura za komunalne usluge, koji svim gradanima obezbedjuje informacije o Opstinskim uslugama. Registar sadrži detaljne informacije o pravnoj osnovi na kojoj se bazira svaka usluga, potrebne dokumente za apliciranje, uplate i takse za svaku uslugu ponaosob. Takode, ova aplikacija omoguc´ava pristup informacijama o vremenskom periodu potrebnom za odgovor na trazenu uslugu. 
Sa ovim sistemom opština Ðakovica nudi lakši pristup, kvalitetnije i efikasnije opštinske usluge i povec´anje transparentnosti i odgovornosti prema gradanima i preduzec´ima.